Limit kosztów dla samochodów osobowych nie stanowiących majtku firmy

Na mocy Ustawy z dnia 23 października 2018 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, która będzie obowiązywać od 2019 roku zmieniono brzmienie art. 23 ust. 1 pkt 46 updof, który dotyczył rozliczania wydatków ponoszonych z tytułu używania nieprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego oraz obowiązku sporządzania w tym celu ewidencji przebiegu pojazdu. Od stycznia 2019 roku podatnik nie będzie zobowiązany do prowadzenia tzw. „kilometrówki”, a poniesione wydatki (w tym składki na ubezpieczenie) związane z używaniem samochodu osobowego stanowiącego własność podatnika ale nie będącego składnikiem majątku firmy będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu tylko w 20%, poda warunkiem, że samochód ten jest wykorzystywany również do celów związanych z działalnością gospodarczą.