Limit do kasy fiskalnej od stycznia 2013

Dnia 29.11.2012 roku Minister Finansów wydał rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, które będzie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2013 roku. Zawiera ono zmiany w zwolnieniach z obowiązku ewidencjowania przychodów przy pomocy kasy, jak również ogranicza ilość podatników, którzy będą mogli korzystać ze zwolnienia.
Do końca raku obowiązują dwie kwoty obrotów uprawniających podatników do zwolnienia z kas, jest to 20.000 i 40.000 złotych, w zależności od momentu rozpoczęcia sprzedaży. Od 1 stycznia 2013 roku limit obrotu zostanie wyrównany do poziomu 20.000 zł, jednak dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność w trakcie roku podatkowego, limit ten określany będzie w proporcji do okresu jej prowadzenia. Limit ten należy liczyć od momentu rozpoczęcia sprzedaży dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych do końca danego roku podatkowego.
Bez zmian pozostaje zakres czynności, dla których nadal będzie obowiązywać obowiązek ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych, jest to sprzedaż części silników, przyczep i naczep, sprzętu fotograficznego, świadczenia usług taksówek oraz tych podatników u których wcześniej powstał obowiązek ewidencjonowania.
Na rozpoczęcie ewidencji obrotów za pomocą kasy fiskalnej przedsiębiorca ma czas dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym przekroczył obowiązujący limit obrotów w kwocie 20.000 zł.
Podatnicy którzy na podstawie nowych regulacji, nie będą mieli prawa do dalszego korzystania ze zwolnienia na podstawie nowego rozporządzenia, zobowiązani będą do rozpoczęcia ewidencjonowania przy pomocy kasy fiskalnej z dniem 1 marca 2013 r.
Źródło: Gazeta Podatkowa