Koreta podatku VAT – zmiana od 01.09.2019

W artykule 91 ustawy o VAT zostanie dodany ust. 7e o następującej treści:
„Podatnik, który ponownie skorzysta ze zwolnień, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 albo art. 113 ust. 1, może dokonać korekty podatku naliczonego za pozostający okres korekty w deklaracji podatkowej składanej za ostatni okres rozliczeniowy, w którym podatnik był podatnikiem VAT czynnym.”
W związku z powyższym, będzie możliwe dokonanie korekty podatku naliczonego za pozostały okres korekty, w deklaracji składanej za ostatni okres rozliczeniowy, w którym było się czynnym podatnikiem VAT .