Ewidencja VAT w formie JPK – nowy obowiązek raportowania do Urzędu Skarbowego od 2017 roku

Od stycznia 2017 roku mali i średni przedsiębiorcy mają obowiązek przesyłania danych z ewidencji VAT w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) do Urzędów Skarbowych. Należy to czynić z automatu, co miesiąc. Firmy rozliczające się z VAT kwartalnie – ewidencje VAT w postaci JPK będą musiały przekazywać miesięcznie. Jedynie mikroprzedsiębiorcy będą zobowiązani do przekazywania rejestrów VAT w postaci JPK dopiero od 2018 roku.

Od 2018 roku na żądanie organów podatkowych wystąpi obowiązek przekazywania w postaci JPK dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw także: ksiąg rachunkowych, wyciągów bankowych, magazynów, faktur, podatkowej książki przychodów i rozchodów (KPIR), ewidencji przychodów (ryczałt). Na chwile obecną obowiązek taki mają tylko duże przedsiębiorstwa.

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej:

Art. 104. Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Art 105. Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Art. 106. Za średniego przedsiębiorcę przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Art. 107. Wyrażone w euro wielkości, o których mowa w art. 104-106, przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy.