Elementy faktury w 2013 roku

Obowiązkowe elementy faktury:

 1. data wystawienia,
 2. kolejny numer, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę,
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów albo usług oraz ich adresy,
 4. numer NIP nabywcy i podatnika,
 5. data dokonania lub zakończenia dostawy towarów albo wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; w razie sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży,
 6. nazwa towaru lub usługi,
 7. miara i ilość dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 8. cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku,
 9. kwota wszelkich rabatów, w tym za wcześniejsze otrzymanie należności, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto,
 10. wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku,
 11. stawka podatku,
 12. suma wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
 13. kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
 14. kwota należności ogółem.