Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

13.10.2019 wszedł w życie Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, który ma na celu pomóc w przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W rejestrze będą gromadzone dane osób fizycznych, które sprawują bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. W rejestrze mają być gromadzone dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych (czyli osób fizycznych) spółek:

  • jawnych,
  • komandytowych,
  • komandytowo-akcyjnych,
  • z ograniczona odpowiedzialnością (sp. z o.o),
  • prostych spółek akcyjnych,
  • akcyjnych.

W związku z tym, że temat jest mało rozpowszechniony, postanowiliśmy Państwa poinformować o  tym obowiązku, gdyż za niewywiązanie się z niego grożą duże kary. Osobą uprawnioną i tym samym zobowiązaną do zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych do rejestru, są osoby uprawnione do reprezentowania spółki (zwykle członkowie zarządu). Kara za niewywiązanie się z tego obowiązku może wynosić do 1 000 000 zł.
Termin dokonania zgłoszenia:

  • spółki, które zostały założone przed 13.10.2019 – należy dokonać zgłoszenia przed 13.04.2020,
  • spółki zakładane od 13.10.2019 mają 7 dni na dokonanie zgłoszenia licząc od daty rejestracji w KRS.

Zgłoszenia dokonuje się na stronie ministerstwa: https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/
Zgłaszane dane muszą być prawdziwe, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Zgłoszenie musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.