BDO

Obowiązek wpisu do BDO objęte są podmioty, które:
 • wytwarzają odpady i prowadzą ewidencję odpadów,
 • wprowadzając na rynek krajowy produkty w opakowaniach, pojazdy, oleje, smary, opony, baterie bądź akumulatory, a także sprzęt elektroniczny i elektryczny,
 • producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań.
Rejestracja do BDO może być konieczna w przypadku:
 • podatników, którzy prowadzą m.in. salony kosmetyczne, fryzjerskie, firmy świadczące usługi budowlane, zakłady mechaniki pojazdów samochodowych, gabinety stomatologiczne czy zakłady fotograficzne i drukarskie,
 • podatników, którzy prowadzą działalność zajmującą się handlem detalicznym i hurtowym, w których oferuje się torby na zakupy z tworzywa sztucznego, które objęte są opłatą recyklingową.

Podstawa prawna:
Art. 25 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw
Przedsiębiorcy prowadzący w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy zmienianej w art. 7, są obowiązani do złożenia wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 6 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. i mogą prowadzić działalność bez posiadania takiego wpisu do dnia jego uzyskania.
Ze zwolnienia przedmiotowego mogą skorzystać przedsiębiorcy, w przypadku niektórych rodzajów odpadów jeżeli nie przekroczą one określonej ilości m.in.

 • odpadkowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 – do 100 kilogramów rocznie
 • materiały budowlane zawierające gips – do 5 ton rocznie
 • odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – do 5 ton rocznie
 • elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
 • baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) – 5 kg
 • inne baterie i akumulatory – 5 kg
 • sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. ścierki) i ubrania robocze – do 100 kilogramów rocznie
 • trociny, wiórki, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir – do 10 ton rocznie
 • szkło – do 5 ton rocznie
 • tworzywa sztuczne – do 5 ton
 • drewno – do 5 ton rocznie.

A więc jeżeli waga wymienionych w rozporządzeniu odpadów nie przekracza określonego limitu to nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów i rejestracji do BDO.
Termin złożenia wniosku o wpis do rejestru upływa 31.12.2019. W ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, podmiot zostanie wprowadzony do rejestru. Numer BDO należy umieszczać na fakturze oraz na innych dokumentach zewnętrznych związanych z prowadzoną działalnością. Kara za niewywiązanie się z tych czynności wynosi od 5000 zł do 1 000 000 zł.
Do sejmu wpłynął projekt ustawy odraczający wejście w życie w/w przepisów na 2021 rok – jednakże czy tak się stanie na dzień dzisiejszy nie ma odpowiedzi.